Logo

prywatność

Polityka prywatności


Dziękujemy za zainteresowanie i odwiedzenie portalu z ofertami pracy spółki  Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. lub Roto Frank Okucia Budowlane należącej do Grupy Roto. Spółka współadministruje danymi w ramach struktur Grupy Roto, w związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych spółek Grupy na potrzeby realizacji celu, dla którego są gromadzone. Pełna nazwa i adres zarówno Spółki rekrutującej, jak i pozostałych Spółek Grupy Roto, dostępna jest na stronie internetowej: http://roto.pl/pl/.

Aby zapewnić bezpieczne i przyjemne odwiedziny na naszych stronach, bardzo poważnie traktujemy kwestię poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Dzięki niniejszej informacji o polityce prywatności dowiedzą się Państwo, kiedy gromadzimy poszczególne dane, oraz do jakich celów je wykorzystujemy – rzecz jasna z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

W razie dodatkowych pytań na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Grupy do spraw danych osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Ciągłe udoskonalanie rozwiązań technologicznych, zmiany naszych usług lub stanu prawnego oraz inne okoliczności mogą wymagać modyfikacji naszych informacji o ochronie danych osobowych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, oraz prosimy o regularne zaznajamianie się z jej aktualną wersją.

Informacje podstawowe

O ile nie określono w dalszej części niniejszego oświadczenia, podczas korzystania z naszych witryn zasadniczo do dochodzi do gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania żadnych danych osobowych.

W momencie dostępu do naszej witryny, nasze serwery sieciowe dokonują automatycznej rejestracji informacji o charakterze ogólnym. Zaliczamy do nich rodzaj przeglądarki, nazwę stosowanego systemu operacyjnego, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP używanego komputera, adres strony, z której użytkownik dotarł do naszego serwisu, strony odwiedzane podczas wizyty w naszym serwisie oraz datę i czas wizyty.

Dane te nie będą przez nas wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Dokonujemy wyłącznie analizy informacji do celów statystycznych i wykorzystujemy je w celu zwiększenia atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszych stron.

Pojęcie danych osobowych

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) podaje następującą definicję danych osobowych:

Wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osób aplikujących o pracę do celów związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego za pośrednictwem naszego portalu z ofertami pracy HR4You stanowi uzasadniony interes spółek Grupy Roto zgodnie z art. ust. 1 lit. f RODO. Interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby aplikującej o pracę nie mają nadrzędnego charakteru wobec powyższego interesu.

Usuwanie danych i czas przechowywania:

Jeżeli użytkownik nie wyrazi wyraźnej zgody na przechowywanie swoich danych osobowych w naszej bazie danych osób aplikujących o pracę w ramach procesu rekrutacyjnego, wówczas będą one przechowywane przez 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji do celów dowodowych, a następnie zostaną usunięte. Procedura przebiega odmiennie w przypadku czasu archiwizacji wymaganej przepisami prawa podatkowego lub innymi. W takim przypadku poszczególne informacje zostaną usunięte dopiero po upływie określonego ustawowo czasu.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Aby przetwarzanie aplikacji było możliwe, musimy dokonać rejestracji określonych informacji o charakterze osobowym. Poza zakresem wymaganym lub dozwolonym prawnie, wszelkie rejestrowane przez nas dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów związanych z przetwarzaniem aplikacji o pracę. Wykorzystanie danych użytkowników wykraczające poza ten zakres ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej wyrazili na to zgodę. Zgodę tę można w dowolnym momencie odwołać wobec spółek Grupy Roto ze skutkiem przyszłym. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: datenschutz@roto-frank.com.

Na naszym portalu z ofertami pracy prosimy o podanie określonych danych. Informacje obowiązkowe są odpowiednio oznaczone i są wymagane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do oceny przydatności osoby aplikującej na określone stanowisko.

Pole „Jak nas znalazłeś / znalazłaś?“ ma na celu ustalenie, za pośrednictwem jakich kanałów rekrutacyjnych napływa największa ilość aplikacji, co w przyszłości umożliwi nam odpowiednie lokalizowanie ofert pracy.

Dane wprowadzone przez użytkownika zostaną przesłane na nasz serwer dopiero po kliknięciu przycisku „Zapisz/Wyślij“. Do tego momentu można przez cały czas modyfikować podawane informacje.

Przekazywanie danych do innych spółek Grupy

Zasadniczo dane użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim spoza Grupy Roto. Wyjątkiem stanowią sytuacje, gdy jest to wymagane przez ustawodawcę, konieczne do realizacji stosunku umownego bądź też użytkownik wyraził wcześniej wyraźną zgodę na przekazywanie swoich danych.

Przekazywanie danych usługodawcom zewnętrznym (podmiotom przetwarzającym)

Dane użytkownika są przekazywane naszym partnerom, o ile działają oni na nasze zlecenia i wspierają grupę Roto w świadczeniu jej usług.

Przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający odbywa się w ramach przetwarzania na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO.

Wyżej wymienieni usługodawcy otrzymują wyłącznie dostęp do tych danych osobowych, które są niezbędne do realizacji danej czynności. Usługodawcom tym nie wolno przekazywać danych osobowych użytkownika ani też wykorzystywać ich do innych celów, a w szczególności do celów reklamowych.

Uwzględniając stopień, w jakim te podmioty zewnętrzne mają kontakt z danymi osobowymi użytkowników, zapewniliśmy przestrzeganie przez nich obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych stosując środki prawne, techniczne i organizacyjne oraz przeprowadzając regularne kontrole.

Nie dochodzi do przekazywania danych osobowych innym użytkownikom do celów komercyjnych.

Narzędzia do optymalizacji witryn internetowych

Gromadząc dane osobowe za pośrednictwem narzędzi do optymalizacji witryn internetowych powołujemy się na nasz uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z motywem nr 47. W związku z tym reklama bezpośrednia stanowi z reguły uzasadniony interes. Interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika nie mają zatem nadrzędnego charakteru wobec naszego interesu w reklamie, gdyż w ramach niniejszej polityki prywatności jest on informowany o gromadzeniu danych, a także może w każdym momencie cofnąć udzielone zgody (tzw. „opt-out”) klikając link, lub używając ustawień przeglądarki. Ponadto śledzenie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem pseudonimów.

Pliki cookie

W niektórych częściach naszych stron internetowych stosowane są tzw. pliki cookie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez witrynę na dysku użytkownika. Nie powodują one żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie stosowane na naszych stronach internetowych nie gromadzą żadnych danych osobowych.  Zawarte w nich informacje są przez nas wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej witryny i dostosowania jej do potrzeb użytkownika.

Stosujemy zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie. Tzw. sesyjne cookies to pliki tymczasowe, które są zapisywane w przeglądarce użytkownika do momentu zamknięcia okna przeglądarki; potem zostają one usunięte. Trwałe cookies są wykorzystywane podczas powtórnych wizyt na stronie. Są zapisywane w przeglądarce użytkownika na określony czas (zazwyczaj 1 rok lub dłużej). Po zamknięciu okna przeglądarki nie dochodzi do ich usunięcia. Ten rodzaj plików cookie ma na celu wykorzystanie preferencji użytkownika podczas jego ponownych odwiedzin na stronie.

Rzecz jasna z naszej witryny można korzystać również bez plików cookie. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie zapisywania cookies na swoim komputerze, może wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie korzystając z ustawień przeglądarki. Informacje na temat tej procedury można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że brak plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Piwik

Niniejsza witryna stosuje Piwik – oprogramowanie typu open-source przeznaczone do analizowania odwiedzin na stronie. Piwik wykorzystuje tzw. „Cookies”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowe. Generowane przez cookies informacje o sposobie korzystania z niniejszej witryny są przechowywane na serwerze dostawcy strony w Niemczech. Natychmiast po przetworzeniu i zapisaniu adres IP zostaje poddany anonimizacji. Można zapobiec instalacji plików cookie korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności niniejszej witryny.

Bezpieczeństwo danych

Spółki Grupy Roto stosują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć administrowane przez siebie dane użytkowników przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób. Nasze środki bezpieczeństwa są udoskonalane zależnie od postępu technologicznego.

Prawa podmiotu danych

W przypadku przetwarzania danych użytkownika, staje się on podmiotem danych w rozumieniu RODO i przysługują mu następujące prawa wobec administratora danych: 
  • Prawo do uzyskania informacji o danych zgodnie z art. 15 RODO
Użytkownik może żądać od nas potwierdzenia, czy dokonujemy przetwarzania dotyczących go danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika, przysługują mu inne prawa do informacji o danych określone w art. 15 RODO.
  • Prawo do sprostowania
Jeżeli gromadzone przez nas dane użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, może on zażądać natychmiastowego sprostowania zgodnie z art. 16 RODO.
  • Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych
Zgodnie z warunkami art. 18 RODO użytkownik może również zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

Po takim ograniczeniu dane użytkownika wolno przetwarzać wyłącznie za jego zgodą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, do ochrony praw innej osób fizycznej lub prawnej lub też ze względu na istotny interes publiczny Unii lub jednego z krajów członkowskich. Przed uchyleniem ograniczenia poinformujemy o tym osoby, których to dotyczy.
  • Prawo do usunięcia
W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO użytkownik może zażądać od nas natychmiastowego usunięcia dotyczących go danych osobowych, chyba że istnieje wyjątek od obowiązku usunięcia określony w art. 17 ust. 3 RODO.
  • Prawo do informacji
Jeżeli użytkownik powołał się na prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wówczas zgodnie z art. 19 RODO mamy obowiązek poinformowania o tym wszystkich odbiorców jego danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których powiadomienie to jest niemożliwe bądź wymaga niewspółmiernych nakładów. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o odbiorcy. Administrator danych ma obowiązek poinformowania użytkownika o tych odbiorcach.
  • Prawo do przenoszenia danych
Ponadto zgodnie z art. 20 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania od nas dotyczących go danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (o ile istnieją przesłanki art. 20 ust. 1 lit. a RODO), a także do spowodowania, że jego dane osobowe zostaną przekazane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to wykonalne techniczne i nie narusza swobód i praw innych osób. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  • Prawo do sprzeciwu
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO użytkownik może w każdym momencie złożyć do spółki Grupy Roto sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
Od tego momentu nie wolno nam już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności, bądź też przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik może w każdym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną spółce Grupy Roto prowadzącej rekrutację. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych osobowych będącego konsekwencją udzielenia zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: datenschutz@roto-frank.com.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej użytkownikowi przysługuje zawsze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim swojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub w miejscu rzekomego naruszenia, jeżeli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

Zmiany polityki prywatności

Zaprezentowana polityka prywatności ulega stałym modyfikacjom w miarę udoskonalania sieci Internet lub naszej oferty. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem. W celu uzyskania informacji o aktualnej wersji naszej polityki prywatności należy zatem regularnie odwiedzać tę stronę.

Pełnomocnik ds. danych osobowych

c/o Roto Frank Holding AG
Wilhelm Frank Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
E-Mail: datenschutz@roto-frank.com

Dane kontaktowe administratora danych:

Roto Frank Holding AG
Pełnomocnik ds. danych osobowych
Wilhelm Frank Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel: (+49) 711 7598 0
Fax: (+49) 711 7598 253
E-Mail: info@roto-frank.com

reprezentowana przez Zarząd:
Dr. Eckhard Keill